آفر ویژه آنکارا 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷(DEC 23-26) پرواز ایران ایر
۳ شب و ۴ روز 🍁🍂🍁🍂

🌟🌟🌟
۳*AMAR 1480
۳*ETAP BULVAR 1510
۳*LATIFOGLU 1540
۳*ELIT PALAS 1630

🌟🌟🌟🌟
۴*ANKARA ROYAL 1600
۴*SEVEN DEEP/DEMORA 1660
۴*DEMONTI/ BEST 1690
۴*CINNAH 1720
۴*KİNG/ PARK 1770
۴*CK FARABI 1780
۴*ANEMON 1940

🌟🌟🌟🌟🌟
۵*BERA ANKARA 1750
۵*HILTONSA 1940
۵*POINT HOTEL 1950
۵*LATANYA 2060

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای