✈️✈️آمار پرواز ایروان ماهان✈️✈️

۱۶_ ۱۹ DEC 🔛🔛 ۳.۱۳۶.۰۰۰
۱۸_ ۲۱ DEC 🔛🔛 ۳.۵۶۲.۰۰۰
۲۳_ ۲۶ DEC 🔛🔛 ۱.۹۱۵.۰۰۰
۲۵_ ۲۸ DEC 🔛🔛 ۲.۵۷۵.۰۰۰
۳۰_ ۰۲ JAN 🔛🔛 ۲.۹۶۳.۰۰۰
۰۱_ ۰۴ JAN 🔛🔛 ۲.۵۶۳.۰۰۰
۰۶_ ۰۹ JAN 🔛🔛 ۱.۶۸۷.۰۰۰
۰۸_ ۱۱ JAN 🔛🔛 ۱.۶۸۷.۰۰۰
۱۳_ ۱۶ JAN 🔛🔛 ۱.۶۸۷.۰۰۰
۱۵_ ۱۸ JAN 🔛🔛 ۱.۶۸۷.۰۰۰
۲۰_ ۲۳ JAN 🔛🔛 ۱.۶۸۷.۰۰۰

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای