💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
باکو – پرواز بوتا🇦🇿
هر روز هفته
🕐۰۱:۲۵ be 23:30
✈️ J29006 ✈️J29005

✈️IKA TO GYD

🅾️۰۳ JAN 975.000
✅۰۴ JAN 660.000
🅾️۰۵ JAN 910.000
✅۰۶ JAN 860.000
🅾️۰۷ JAN 860.000
✅۰۸ JAN 860.000
🅾️۰۹ JAN 660.000
✅۱۰ JAN 660.000

✈️GYD TO IKA

🅾️۰۳ JAN 970.000
✅۰۴ JAN 1.030.000
🅾️۰۵ JAN 910.000
✅۰۶ JAN 720.000
🅾️۰۷ JAN 720.000
✅۰۸ JAN 720.000
🅾️۰۹ JAN 720.000
✅۱۰ JAN 720.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای