آمار پرواز کوالا ماهان
✈️✈️✈️ بلیط ارزان
۰۴-۱۲ JAN … 4.390
۰۶-۱۴ JAN … 4.077
۰۹-۱۷ JAN … 3.918
۱۱-۱۹ JAN … 3.918
۱۳-۲۱ JAN … 3.759
۱۶-۲۴ JAN … 3.759
۱۸-۲۶ JAN … 4.131
۲۰-۲۸ JAN … 4.073

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای