آمار پرواز استانبول ماهان
✈️✈️✈️

15-18 DEC 1.625.000
16-19 DEC 1.501.000
18-21 DEC 1.975.000
19-22 DEC 1.646.000
20-23 DEC 1.636.000
23-26 DEC 1.646.000
24-27 DEC 1.574.000
25-28 DEC 1.924.000
26-29 DEC 1.698.000
29-01 JAN 1.779.000
01-04 JAN 1.924.000
02-05 JAN 1.646.000
04-07 JAN 1.501.000
05-08 JAN 1.501.000
06-09 JAN 1.501.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای