آمار پرواز استانبول ماهان
✈️✈️✈️

۱۵-۱۸ DEC 1.625.000
۱۶-۱۹ DEC 1.501.000
۱۸-۲۱ DEC 1.975.000
۱۹-۲۲ DEC 1.646.000
۲۰-۲۳ DEC 1.636.000
۲۳-۲۶ DEC 1.646.000
۲۴-۲۷ DEC 1.574.000
۲۵-۲۸ DEC 1.924.000
۲۶-۲۹ DEC 1.698.000
۲۹-۰۱ JAN 1.779.000
۰۱-۰۴ JAN 1.924.000
۰۲-۰۵ JAN 1.646.000
۰۴-۰۷ JAN 1.501.000
۰۵-۰۸ JAN 1.501.000
۰۶-۰۹ JAN 1.501.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای