بلیط استامبول

بلیط استامبول

۱۳۹۷/۹/۲۴ ۱۰:۲۷:۳۲۲۴ آذر ۱۳۹۷|تهران به استانبول|

آمارهای جدید استانبول پرواز ایران ایر
⏰ساعت پروازی جدید

💥یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه-پنج شنبه

✈️۱۶-۱۹ DEC 👉۱۸۹۰ ..۳ shab⏰۲۳:۰۰ — ۰۹:۵۰
✈️۱۶-۲۱ DEC 👉۱۸۹۰ ..۴ shab⏰۲۳:۰۰ — ۰۳:۰۰ BAMDAD
✈️۱۶-۲۴ DEC 👉۱۹۵۰ ..۷ shab⏰۲۳:۰۰ — ۰۳:۰۰ BAMDAD
✈️۱۷-۲۱ DEC 👉۱۸۹۰ ..۳ shab⏰۰۵:۴۵ — ۰۳:۰۰ BAMDAD
✈️۱۹-۲۴ DEC 👉۱۸۹۰ ..۴ shab⏰۰۵:۴۵ — ۰۳:۰۰ BAMDAD
✈️۲۰-۲۴ DEC 👉۱۸۹۰ ..۳ shab⏰۲۳:۰۰ — ۰۳:۰۰ BAMDAD
✈️۲۰-۲۴ DEC 👉۱۸۵۰ ..۴ shab⏰۲۳:۰۰ — ۰۹:۵۰
✈️۲۰-۲۸ DEC 👉۱۹۹۰ ..۷ shab⏰۲۳:۰۰ — ۰۳:۰۰ BAMDAD
✈️۲۳-۲۶ DEC 👉۱۸۵۰ ..۳ shab⏰۲۳:۰۰ — ۰۹:۵۰
✈️۲۳-۲۸ DEC 👉۱۹۵۰ ..۴ shab⏰۲۳:۰۰ — ۰۳:۰۰ BAMDAD
✈️۲۴-۲۸ DEC 👉۲۰۹۰ ..۳ shab⏰۰۵:۴۵ — ۰۳:۰۰ BAMDAD🎄🎅🏾
✈️۲۶-۰۲ JAN 👉۲۰۹۰ ..۷ shab⏰۰۵:۴۵ — ۰۹:۵۰🎄🎅🏾
✈️۲۷-۰۴ JAN 👉۲۰۹۰ ..۷ shab⏰۲۳:۰۰ — ۰۳:۰۰ BAMDAD🎄🎅🏾
✈️۰۲-۰۷ JAN 👉۱۸۹۰ ..۴ shab⏰۰۵:۴۵ — ۰۳:۰۰ BAMDAD
✈️۰۳-۰۷ JAN 👉۱۸۵۰ ..۴ shab⏰۲۳:۰۰ — ۰۹:۵۰