آمارهای جدید استانبول پرواز ایران ایر
⏰ساعت پروازی جدید

💥یکشنبه-دوشنبه-چهارشنبه-پنج شنبه

✈️16-19 DEC 👉1890 ..3 shab⏰23:00 — 09:50
✈️16-21 DEC 👉1890 ..4 shab⏰23:00 — 03:00 BAMDAD
✈️16-24 DEC 👉1950 ..7 shab⏰23:00 — 03:00 BAMDAD
✈️17-21 DEC 👉1890 ..3 shab⏰05:45 — 03:00 BAMDAD
✈️19-24 DEC 👉1890 ..4 shab⏰05:45 — 03:00 BAMDAD
✈️20-24 DEC 👉1890 ..3 shab⏰23:00 — 03:00 BAMDAD
✈️20-24 DEC 👉1850 ..4 shab⏰23:00 — 09:50
✈️20-28 DEC 👉1990 ..7 shab⏰23:00 — 03:00 BAMDAD
✈️23-26 DEC 👉1850 ..3 shab⏰23:00 — 09:50
✈️23-28 DEC 👉1950 ..4 shab⏰23:00 — 03:00 BAMDAD
✈️24-28 DEC 👉2090 ..3 shab⏰05:45 — 03:00 BAMDAD🎄🎅🏾
✈️26-02 JAN 👉2090 ..7 shab⏰05:45 — 09:50🎄🎅🏾
✈️27-04 JAN 👉2090 ..7 shab⏰23:00 — 03:00 BAMDAD🎄🎅🏾
✈️02-07 JAN 👉1890 ..4 shab⏰05:45 — 03:00 BAMDAD
✈️03-07 JAN 👉1850 ..4 shab⏰23:00 — 09:50

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای