باکو – پرواز بوتا🇦🇿
هر روز هفته
🕐01:25 be 23:30
✈️ J29006 ✈️J29005

✈️IKA TO GYD

✅7 DEC 840.000
🅾️8 DEC 620.000
✅9 DEC 620.000
🅾️10 DEC 620.000
✅11 DEC 620.000
🅾️12 DEC 620.000
✅13 DEC 620.000
🅾️14 DEC 550.000
✅15 DEC 620.000

✈️GYD TO IKA

🅾️6 DEC 870.000
✅7 DEC 940.000
🅾️8 DEC 650.000
✅9 DEC 650.000
🅾️10 DEC 650.000
✅11 DEC 650.000
🅾️12 DEC 650.000
✅13 DEC 585.000
🅾️14 DEC 650.000
✅15 DEC 650.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای