باکو – پرواز بوتا🇦🇿
هر روز هفته
🕐۰۱:۲۵ be 23:30
✈️ J29006 ✈️J29005

✈️IKA TO GYD

✅۷ DEC 840.000
🅾️۸ DEC 620.000
✅۹ DEC 620.000
🅾️۱۰ DEC 620.000
✅۱۱ DEC 620.000
🅾️۱۲ DEC 620.000
✅۱۳ DEC 620.000
🅾️۱۴ DEC 550.000
✅۱۵ DEC 620.000

✈️GYD TO IKA

🅾️۶ DEC 870.000
✅۷ DEC 940.000
🅾️۸ DEC 650.000
✅۹ DEC 650.000
🅾️۱۰ DEC 650.000
✅۱۱ DEC 650.000
🅾️۱۲ DEC 650.000
✅۱۳ DEC 585.000
🅾️۱۴ DEC 650.000
✅۱۵ DEC 650.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای