نرخ تفلیس با پرواز ایران ایر
💥شنبه ها
⏰پرواز شب به صبح
💥دوشنبه – سه شنبه – پنجشنبه
👌🏼پرواز صبح به شب
⏰رفت:۰۵:۴۰ – شماره پرواز:۷۴۷
⏰برگشت:۲۲:۰۰- شماره پرواز: ۷۴۶

✈️۱۳-۱۷ DEC 👉۱۳۹۰ …۴ shab
✈️۱۵-۱۸ DEC 👉۱۳۵۰ …۳ shab
✈️۱۷-۲۰ DEC 👉۱۴۵۰ …۳ shab
✈️۱۸-۲۲ DEC 👉۱۵۵۰ …۴ shab
✈️۲۰-۲۴ DEC 👉۱۵۵۰ …۴ shab
✈️۲۲-۲۵ DEC 👉۱۴۵۰ …۳ shab
✈️۲۴-۲۷ DEC 👉۱۷۹۰ …۳ shab
✈️۲۴-۳۱ DEC 👉۲۱۹۰ …۷ shab🎄🎅🏾
✈️۲۵-۲۹ DEC 👉۱۸۹۰ …۴ shab
✈️۲۷-۳۱ DEC 👉۱۹۹۰ …۴ shab
✈️۲۹-۰۱ JAN 👉۲۱۹۰ …۳ shab
✈️۳۱-۰۳ JAN 👉۲۱۹۰ …۳ shab🎄🎅🏾
✈️۰۱-۰۵ JAN 👉۲۰۵۰ …۴ shab🎄🎅🏾
✈️۰۳-۰۷ JAN 👉۱۷۵۰ …۴ shab
✈️۰۵-۰۸ JAN 👉۱۵۵۰ …۳ shab

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای