🔴آمارپروازی دبی ایران ایر🔴

⏰ رفت 07:00 (IR 658) برگشت 21:10 (IR 659)
08-11 👉 1620
09-12 👉 1520
11-15 👉 1620
12-15 👉 1620
15-18 👉 1520
16-19 👉 1520
18-22 👉 1520
19-22 👉 1520
22-25 👉 1520
23-26 👉 1520
25-29 👉 1520
26-29 👉 1520
29-01 👉 2120 👉JAN
30-02 👉 2120 👉JAN
01-05 👉 1520 👉JAN
02-05 👉 1520 👉JAN

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای