🔴آمارپروازی دبی ایران ایر🔴

⏰ رفت ۰۷:۰۰ (IR 658) برگشت ۲۱:۱۰ (IR 659)
۰۸-۱۱ 👉 ۱۶۲۰
۰۹-۱۲ 👉 ۱۵۲۰
۱۱-۱۵ 👉 ۱۶۲۰
۱۲-۱۵ 👉 ۱۶۲۰
۱۵-۱۸ 👉 ۱۵۲۰
۱۶-۱۹ 👉 ۱۵۲۰
۱۸-۲۲ 👉 ۱۵۲۰
۱۹-۲۲ 👉 ۱۵۲۰
۲۲-۲۵ 👉 ۱۵۲۰
۲۳-۲۶ 👉 ۱۵۲۰
۲۵-۲۹ 👉 ۱۵۲۰
۲۶-۲۹ 👉 ۱۵۲۰
۲۹-۰۱ 👉 ۲۱۲۰ 👉JAN
۳۰-۰۲ 👉 ۲۱۲۰ 👉JAN
۰۱-۰۵ 👉 ۱۵۲۰ 👉JAN
۰۲-۰۵ 👉 ۱۵۲۰ 👉JAN

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای