✅لود دبی با پرواز ایران ایر
👈ساعت رفت : ۰۷:۰۰
👈ساعت برگشت : ۲۱:۱۰
IKA – DXB – IKA
Iran Air

✈️۱۵-۱۸…..۱.۵۴۰.۰۰۰
✈️۱۶-۱۹…..۱.۵۴۰.۰۰۰
✈️۱۸-۲۲…..۱.۴۸۰.۰۰۰
✈️۱۹-۲۲…..۱.۵۸۰.۰۰۰
✈️۲۲-۲۵…..۱.۴۴۰.۰۰۰🔻
✈️۲۳-۲۶…..۱.۴۴۰.۰۰۰🔻
✈️۲۵-۲۹…..۱.۴۴۰.۰۰۰🔻
✈️۲۶-۲۹…..۱.۴۴۰.۰۰۰🔻
✈️۲۹-۰۱…..۲.۴۱۰.۰۰۰
✈️۳۰-۰۲…..۲.۴۱۰.۰۰۰
✈️۰۱-۰۵…..۱.۴۴۰.۰۰۰🔻
✈️۰۲-۰۵…..۱.۴۴۰.۰۰۰🔻
INF….. ۱۹۰.۰۰۰

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای