✅لود دبی با پرواز ایران ایر
👈ساعت رفت : 07:00
👈ساعت برگشت : 21:10
IKA – DXB – IKA
Iran Air

✈️15-18…..1.540.000
✈️16-19…..1.540.000
✈️18-22…..1.480.000
✈️19-22…..1.580.000
✈️22-25…..1.440.000🔻
✈️23-26…..1.440.000🔻
✈️25-29…..1.440.000🔻
✈️26-29…..1.440.000🔻
✈️29-01…..2.410.000
✈️30-02…..2.410.000
✈️01-05…..1.440.000🔻
✈️02-05…..1.440.000🔻
INF….. 190.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای