آمار پرواز #دبی ایران ایر

شنبه-یکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

⏰ رفت 07:00 (IR 658) برگشت 21:10 (IR 659)

✈️29DEC-29DEC—1.590.000
✈️29DEC-30DEC—1.590.000
✈️29DEC-01JAN—1.590.000
✈️29DEC-02JAN—1.590.000
✈️29DEC-05JAN—1.590.000

✈️30DEC-30DEC—1.650.000
✈️30DEC-01JAN—1.650.000
✈️30DEC-02JAN—1.650.000
✈️30DEC-05JAN—1.650.000
✈️30DEC-06JAN—1.650.000

✈️01JAN-01JAN—1.550.000
✈️01JAN-02JAN—1.550.000
✈️01JAN-05JAN—1.550.000
✈️01JAN-06JAN—1.550.000
✈️01JAN-08JAN—1.550.000

✈️02JAN-02JAN—1.550.000
✈️02JAN-05JAN—1.550.000
✈️02JAN-06JAN—1.550.000
✈️02JAN-08JAN—1.550.000
✈️02JAN-09JAN—1.550.000

✈️05JAN-05JAN—1.720.000
✈️05JAN-06JAN—1.720.000
✈️05JAN-08JAN—1.720.000
✈️05JAN-09JAN—1.720.000
✈️05JAN-12JAN—1.720.000

✈️06JAN-06JAN—1.690.000
✈️06JAN-08JAN—1.690.000
✈️06JAN-09JAN—1.690.000
✈️06JAN-12JAN—1.690.000
✈️06JAN-13JAN—1.690.000

✈️08JAN-08JAN—1.590.000
✈️08JAN-09JAN—1.590.000
✈️08JAN-12JAN—1.590.000
✈️08JAN-13JAN—1.590.000
✈️08JAN-15JAN—1.590.000

✈️09JAN-09JAN—1.590.000
✈️09JAN-12JAN—1.590.000
✈️09JNA-13JAN—1.590.000
✈️09JAN-15JAN—1.590.000
✈️09JAN-16JAN—1.590.000

✈️12JAN-12JAN—1.590.000
✈️12JAN-13JAN—1.590.000
✈️12JAN-15JAN—1.590.000
✈️12JAN-16JAN—1.590.000
✈️12JAN-19JAN—1.590.000

✈️13JAN-13JAN—1.530.000
✈️13JAN-15JAN—1.530.000
✈️13JAN-16JAN—1.530.000
✈️13JAN-19JAN—1.530.000
✈️13JAN-20JAN—1.530.000

✈️15JAN-15JAN—1.850.000
✈️15JAN-16JAN—1.850.000
✈️15JAN-19JAN—1.850.000
✈️15JAN-20JAN—1.850.000
✈️15JAN-22JAN—1.850.000

✈️16JAN-16JAN—1.850.000
✈️16JAN-19JAN—1.850.000
✈️16JAN-20JAN—1.850.000
✈️16JAN-22JAN—1.850.000
✈️16JAN-23JAN—1.850.000

✈️19JAN-19JAN—1.530.000
✈️19JAN-20JAN—1.530.000
✈️19JAN-22JAN—1.530.000
✈️19JAN-23JAN—1.530.000
✈️19JAN-26JAN—1.530.000

✈️20JAN-20JAN—1.530.000
✈️20JAN-22JAN—1.530.000
✈️20JAN-23JAN—1.530.000
✈️20JAN-26JAN—1.530.000
✈️20JAN-27JAN—1.530.000

👶🏻INF—250.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای