آمار پرواز تفلیس هواپیمایی تابان با ۳% کمیسیون

دوشنبه،جمعه رفت ۱۷:۰۰ و برگشت ۲۰:۰۰
سه شنبه،پنجشنبه رفت ۱۷:۴۰ و برگشت ۲۰:۴۰

✈️۲۱DEC-24DEC—1.390.000
✈️۲۱DEC-25DEC—1.390.000
✈️۲۱DEC-27DEC—1.390.000
✈️۲۱DEC-28DEC—1.490.000

✈️۲۴DEC-25DEC—1.590.000
✈️۲۴DEC-27DEC—1.590.000
✈️۲۴DEC-28DEC—1.590.000
✈️۲۴DEC-31DEC—1.690.000

✈️۲۵DEC-27DEC—1.590.000
✈️۲۵DEC-28DEC—1.590.000
✈️۲۵DEC-31DEC—1.690.000
✈️۲۵DEC-01JAN—1.690.000

✈️۲۷DEC-31DEC—1.690.000
✈️۲۷DEC-01JAN—1.690.000
✈️۲۷DEC-03JAN—1.690.000

✈️۲۸DEC-31DEC—1.690.000
✈️۲۸DEC-01JAN—1.690.000
✈️۲۸DEC-03JAN—1.690.000
✈️۲۸DEC-04JAN—1.690.000

✈️۳۱DEC-01JAN—1.690.000
✈️۳۱DEC-03JAN—1.690.000
✈️۳۱DEC-04JAN—1.690.000

✈️۰۱JAN-03JAN—1.690.000
✈️۰۱JAN-04JAN—1.690.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای