آمار پرواز گرجستان

بلیط ارزان تفلیس
۳۱-۰۳ JAN 1.450
۳۱-۰۷ JAN 1.490
۰۱-۰۵ JAN 1.490
۰۱-۰۸ JAN 1.490
۰۳-۰۷ JAN 1.490
۰۳-۱۰ JAN 1.490
۰۵- ۰۸ JAN 1.490
۰۵-۱۲ JAN 1.490

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای