✅لود دبی با پرواز ایران ایر
👈ساعت رفت : ۰۷:۰۰
👈ساعت برگشت : ۲۱:۱۰
۱۸-۲۲…..۱.۵۵۰.۰۰۰
۱۹-۲۲…..۱.۵۹۰.۰۰۰
۲۲-۲۵…..۱.۴۵۰.۰۰۰
۲۳-۲۶…..۱.۴۵۰.۰۰۰
۲۵-۲۹…..۱.۴۹۰.۰۰۰ 🔺
۲۶-۲۹…..۱.۴۹۰.۰۰۰ 🔺
۲۹-۰۱…..۱.۵۵۰.۰۰۰ 🔻 شب ژانویه
۳۰-۰۲…..۱.۵۵۰.۰۰۰ 🔻 شب ژانویه
۰۱-۰۵…..۱.۴۵۰.۰۰۰
۰۲-۰۵…..۱.۴۵۰.۰۰۰
۰۵-۰۸…..۱.۵۵۰.۰۰۰ 🔻 همزمان با بازی تیم ملی
۰۶-۰۹…..۱.۵۵۰.۰۰۰ 🔻 همزمان با بازی تیم ملی
۰۸-۱۲…..۱.۴۹۰.۰۰۰
۰۹-۱۲…..۱.۴۹۰.۰۰۰
۰۹-۱۳…..۱.۵۵۰.۰۰۰ 🔺 همزمان با بازی تیم ملی
۱۲-۱۵…..۱.۵۵۰.۰۰۰ 🔻 همزمان با بازی تیم ملی
۱۳-۱۶…..۱.۴۹۰.۰۰۰
۱۵-۱۹…..۱.۵۵۰.۰۰۰ 🔻 همزمان با بازی تیم ملی
۱۶-۱۹…..۱.۵۵۰.۰۰۰ 🔻 همزمان با بازی تیم ملی
۱۹-۲۲…..۱.۴۹۰.۰۰۰
۲۰-۲۳…..۱.۴۹۰.۰۰۰
INF….. ۲۹۰.۰۰۰

قابل تغییر از ۱ شب تا ۹ شب

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای