🇲🇾 #مالزی #ماهان #پوینت 🇲🇾
۰۹:۳۳

‼️۰۲ – ۱۰ JAN ….. 3.850 محدود
🛩۰۴ – ۱۲ JAN ….. 4.220
🛩۰۶ – ۱۴ JAN ….. 3.920
🛩۰۹ – ۱۷ JAN ….. 3.770
🛩۱۱ – ۱۹ JAN ….. 3.770
🛩۱۳ – ۲۱ JAN ….. 3.620
🛩۱۶ – ۲۴ JAN ….. 3.680
🛩۱۸ – ۲۶ JAN ….. 3.770
🛩۲۰ – ۲۸ JAN ….. 3.980
🛩۲۷ – ۰۴ JAN ….. 3.770
🛩۳۰ – ۰۷ JAN ….. 3.770
🛩۰۳ – ۱۱ FEB ….. 3.680
🛩۰۴ – ۱۲ FEB ….. 3.680
🛩۱۰ – ۱۸ FEB ….. 3.620
🛩۱۱ – ۱۹ FEB ….. 3.420
🛩۱۳ – ۲۱ FEB ….. 3.970
🛩۱۵ – ۲۳ FEB ….. 3.920
🛩۱۷ – ۲۵ FEB ….. 3.620
‼️۱۸ – ۲۶ FEB ….. 3.320
🛩۲۰ – ۲۸ FEB ….. 4.220
🛩۲۲ – ۰۲ FEB ….. 3.470
‼️۲۴ – ۰۴ FEB ….. 3.320
‼️۲۵ – ۰۵ FEB ….. 3.320

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای