🇲🇾 #مالزی #ماهان #پوینت 🇲🇾
09:22

🛩02 – 10 JAN … 3.930
🛩04 – 12 JAN … 3.930
🛩06 – 14 JAN … 3.630
🛩09 – 17 JAN … 3.780
🛩11 – 19 JAN … 3.780
🛩13 – 21 JAN … 3.630
‼️16 – 24 JAN … 3.330
🛩18 – 26 JAN … 3.630
🛩20 – 28 JAN … 3.630
🛩27 – 04 FEB … 3.630
🛩30 – 07 FEB … 3.630
🛩03 – 11 FEB … 3.630
🛩04 – 12 FEB … 3.630
‼️06 – 14 FEB … 4.710
🛩10 – 18 FEB … 3.630
🛩11 – 19 FEB … 3.430
🛩13 – 21 FEB … 4.750
🛩15 – 23 FEB … 3.790
🛩17 – 25 FEB … 3.630
‼️18 – 26 FEB … 3.330
🛩20 – 28 FEB … 4.110
🛩22 – 02 MAR … 3.780
‼️24 – 04 MAR … 3.330

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای