نرخ تفلیس با پرواز ایران ایر
💥شنبه ها
⏰پرواز شب به صبح
💥دوشنبه – سه شنبه – پنجشنبه
👌🏼پرواز صبح به شب
⏰رفت:۰۵:۴۰ – شماره پرواز:۷۴۷
⏰برگشت:۲۲:۰۰- شماره پرواز: ۷۴۶
☑️کمیسیون ۵%

✈️۲۰-۲۴ DEC ….1550 …4 shab
✈️۲۲-۲۵ DEC ….1450 …3 shab
✈️۲۴-۲۷ DEC ….1790 …3 shab
✈️۲۴-۳۱ DEC ….2190 …7 shab🎅🏾
✈️۲۵-۲۹ DEC ….1890 …4 shab
✈️۲۷-۳۱ DEC …1990 …4 shab
✈️۲۹-۰۱ JAN ….2190 …3 shab
✈️۳۱-۰۳ JAN ….2190 …3 shab🎅🏾
✈️۰۱-۰۵ JAN …2050 …4 shab🎅🏾
✈️۰۳-۰۷ JAN ….1750 …4 shab
✈️۰۵-۰۸ JAN ….1550 …3 shab

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای