نرخ تفلیس با پرواز ایران ایر
💥شنبه ها
⏰پرواز شب به صبح
💥دوشنبه – سه شنبه – پنجشنبه
👌🏼پرواز صبح به شب
⏰رفت:05:40 – شماره پرواز:747
⏰برگشت:22:00- شماره پرواز: 746
☑️کمیسیون 5%

✈️20-24 DEC ….1550 …4 shab
✈️22-25 DEC ….1450 …3 shab
✈️24-27 DEC ….1790 …3 shab
✈️24-31 DEC ….2190 …7 shab🎅🏾
✈️25-29 DEC ….1890 …4 shab
✈️27-31 DEC …1990 …4 shab
✈️29-01 JAN ….2190 …3 shab
✈️31-03 JAN ….2190 …3 shab🎅🏾
✈️01-05 JAN …2050 …4 shab🎅🏾
✈️03-07 JAN ….1750 …4 shab
✈️05-08 JAN ….1550 …3 shab

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای