تور ۵ روزه استانبول ۰۷و۰۸ دسامبرماهان
۳* yuvam 1760
۳* monarch va malkoc 1770
۳* maral va gorur 1820
۳*birol va neva taxim 1860
۳*efes va arach taxim 1940
۳*monopol va bristol taxim 1990
۴*ottoman city 1940
۴* molton beyoglu taxim 2130
۴*white monarchVA 2000
۴*pera rose 2040
۴*trass taxim va napolyon taxim 2110
۴*yuksel 2000
۴*beyzas suit TAXIM 2110
۴*kervansaray 2190
۴*the tango sisli 2080
۴*city center taxim 2330
۴*the biancho pera 2220
۴* park by clover taxim 2310
۴*cartoon taxim va grand halic 2490
۴* feronya taxim 2220
۴*taxim town va taxim expres 2200
۴* dora va icon 2180
۴* nova plaza va nova plaza park 2270
۴*riva va berjer va troya taxim 2500
۴*sv bussiness taxim 2680
۴* konak taxim va lion taxim 2510
۴*innpera taxim 2710
۴*taxim gunen 2980
۴*green park taxim 2500
۴*elite prestige 2750
۴*avantgarde va oztanic taxim 2490
۴*golden age va metropolitan 2560
۴*nippon taxim 2740
۵*mercure airport 2360
۵*palazo donizetti 2880
۵*grand makel 2240
۵*naz city taxim 2730
۵*biz cevahir 2640
۵*hurry in merter 2820
۵*ramada merter 2370
۵*hilton bomonti 3570
۵*radisson blu sisli 3360
۵*dbl tree hilton piyalepasa 2880
۵*green park merter 2350
۵*dedeman 2490
۵*ramada plaza testilkent 2370
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 2550
۵*mercure bomonti 2890
۵*point taxim 3290
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۲۶۱۰
۵*titanic bussines 2540
۵*grand cevahir 2780
۵*surmeli 2500
۵*titanic downtown 2640
۵*elite world & point barbarous 3140
۵*FRASER PALACE ANTHILL 2820

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای