تور ۴ روز استانبول۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱ ژانویه
صبح به شب ترکیش✈️🇹🇷

۳*abbiso & gorur …1799
۳* malcok ..1820
۳*birol taxim & liva taxim ..1850
۳*efes taxim & sabena ..1899
۳*grand milan ..1830
۳*ottoman city & golden peras ….1900
۳*monopol & bristol ..1940
۳*new city …1940
۳*taxim terust & fide ….1910
۴*cumbali plaza…2020
۴*all inn..1840
۴*the city & yuksel ..1910
۴*derpa suit …2050
۴*marmaray & blu marmaray ..2240
۴*white monarch ….2030
۴*icon &vali konak…2070
۴*tulip city & pera rose ..1980
۴* kervansaray ..2080
۴*sanat pera.. .2160
۴*cuento & dora …2070
۴* taxim town…2090
۴*riva …2320
۴*nova park …2150
۴*berjer ….2320
۴* cartoon …2330
۴*molton beyglu ….2050
۴*nova plaza …2150
۴*taxim line ..2300
۴*bvs lush …2500
۴*nippon …2499
۴*lares park …2680
۴*green park taxim …2310
۴*germir palace ….2310
۴*taxim lounge …2320
۴* avantgard …2420
۴*metropolitan ..2420
۵*surmeli…2320
۵*dedeman ..2320
۵*crown plaza …2550
۵*grand cevahir …2520
۵*lionell& wish more ..2350
۵*titanic bussiness ..2350
۵*frase place ….2910
۵*naz city …2800
۵*point taxim ..2800

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای