تور ۸ روزه استانبول۰۵ ژانویه اطلس
۳*monarch va malkoc 1850
۳* rouge noire 1980
۳*grand milan 2050
۳*arach taxim 2090
۳* efes taxim 2100
۳*monopol va bristol taxim 2180
۴*ottoman city 2220
۴* molton beyoglu taxim 2450
۴*white monarchVA va cumbali plaza 2340
۴* trass taxim va pera rose 2500
۴* napolyon taxim 2340
۴*yuksel 2300
۴*beyzas suit TAXIM va my bade 2490
۴*kervansaray 2620
۴*the tango sisli 2440
۴*city center taxim 2850
۴*the biancho pera 2490
۴* park by clover taxim 2840
۴*cartoon taxim va taxim lounge 2950
۴* feronya taxim 2680
۴*taxim town 2680
۴* dora va icon 2500
۴* nova plaza va nova plaza park 2750
۴*riva va berjer va troya taxim 3150
۴*taxim express 2990
۴* konak taxim va lion taxim 3160
۴*innpera taxim 3500
۴*taxim gunen 3940
۴*green park taxim 3000
۴*elite prestige 3770
۴*avantgarde va oztanic taxim 3240
۴*golden age va metropolitan 3240
۴*nippon taxim 3450
۵*grand makel topkapi 2570
۵*ramada bayrampasa 2700
۵*palazo donizetti 3700
۵*naz city taxim 3430
۵*biz cevahir 3380
۵*hurry in merter 3690
۵*ramada merter 2770
۵*hilton bomonti 4930

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای