تور استانبول 🇹🇷 🔥🔥

۳ شب و ۴ روز 💫

🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

🗓 ۰۴ – ۰۷ JAN

🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

🇹🇷 ۳* MONARCH 1,360
🇹🇷 ۳* GORUR 1,360
🇹🇷 ۳* HERTON 1,360
🇹🇷 ۳* YUVAM HOTEL 1,380
🇹🇷 ۳* MARAL 1,380
🇹🇷 ۳* MALKOC 1,380
🇹🇷 ۳* REYDEL 1,500
🇹🇷 ۳* LIVA SUITE 1,530
🇹🇷 ۳* OZYAVUZ 1,550
🇹🇷 ۳* ISTANBURG 1,550
🇹🇷 ۳* GRAND MILAN 1,550
🇹🇷 ۳* MARINA CITY 1,580
🇹🇷 ۳* TAKSIM TRUST 1,580
🇹🇷 ۳* ARACH 1,580
🇹🇷 ۳* BIROL 1,600
🇹🇷 ۳* FIDE 1,600
🇹🇷 ۳* ADA HOMES 1,530
🇹🇷 ۳* GOLDEN PERES 1,610
🇹🇷 ۳* MONOPOL 1,630
🇹🇷 ۳* BRISTOL 1,630
🇹🇷 ۳* SABENA 1,660
🇹🇷 ۳* MAXWELL 1,680
🇹🇷 ۳* TAMARA 1,680
🇹🇷 ۳* BLUEWAY CITY 1,680
🇹🇷 ۳* KAJ 1,690
🇹🇷 ۳* VIZON 1,710
🇹🇷 ۳* TAKSIM TRASS 1,740
🇹🇷 ۴* ALL INN 1,580
🇹🇷 ۴* ALFA 1,640
🇹🇷 ۴* OTOMAN CITY 1,640
🇹🇷 ۴* WHITE MONARCH 1,640
🇹🇷 ۴* PERA LIFE 1,680
🇹🇷 ۴* VALIKONAK 1,680
🇹🇷 ۴* CUENTO 1,680
🇹🇷 ۴* CUMBALI PLAZA 1,680
🇹🇷 ۴* SANAT PERA 1,680
🇹🇷 ۴* GOLDEN HILL 1,710
🇹🇷 ۴* ICONE 1,710
🇹🇷 ۴* DORA 1,730
🇹🇷 ۴* TANGO 1,740
🇹🇷 ۴* PERA ROSE 1,740
🇹🇷 ۴* TULIP CITY 1,760
🇹🇷 ۴* FERONYA 1,770
🇹🇷 ۴* IBIS STYLE BOMONTI 1,770
🇹🇷 ۴* TAKSIM TOWN 1,790
🇹🇷 ۴* TULIP PERA 1,810
🇹🇷 ۴* CIHANGIR 1,810
🇹🇷 ۴* THE BIANCHO 1,810
🇹🇷 ۴* MARBLE 1,840
🇹🇷 ۴* ADELMAR 1,840
🇹🇷 ۴* BUYUK KEBAN 1,860
🇹🇷 ۴* ATIK PALACE 1,870
🇹🇷 ۴* DEN CITY 1,870
🇹🇷 ۴* TAKSIM EXPRESS 1,900
🇹🇷 ۴* TAKSIM LOUNGE 1,900
🇹🇷 ۴* BVS LUS 1,940
🇹🇷 ۴* CARTOON 1,970
🇹🇷 ۴* GRAND HALIC 2,000
🇹🇷 ۴* GREEN PARK TAKSIM 2,020
🇹🇷 ۴* LAMARTIN 2,030
🇹🇷 ۴* NIPPON 2,100
🇹🇷 ۴* KERVANSARAY 1,820
🇹🇷 ۴* NOVA PLAZA PARK 1,820
🇹🇷 ۴* BERJER 1,860
🇹🇷 ۴* NOVA PLAZA SQUARE 1,860
🇹🇷 ۴* NOVA PLAZA BOUTIQUE 1,900
🇹🇷 ۴* LION 1,930
🇹🇷 ۴* CRYSTAL 2,010
🇹🇷 ۴* GOLDEN PARK 2,010
🇹🇷 ۴* GOLDEN AGE 2,050
🇹🇷 ۴* GRAND OZTANIK 2,050
🇹🇷 ۴* AVANTGARD TAKSIM 2,050
🇹🇷 ۴* CENTRAL PALACE 2,230
🇹🇷 ۴* ELITE WORLD PRESTIGE 2,230
🇹🇷 ۴* LARES PARK 2,310
🇹🇷 ۴* MERCURE TAKSIM 2,340
🇹🇷 ۴* TITANIC CITY 2,380
🇹🇷 ۵* GREEN PARK MERTER 1,870
🇹🇷 ۵* RAMADA MERTER 1,870
🇹🇷 ۵* LAUSOS PALACE 1,870
🇹🇷 ۵* SURMELI 2,000
🇹🇷 ۵* DEDEMAN 2,000
🇹🇷 ۵* HURRY IN MERTER 2,030

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای