💥💥تور استانبول 💥💥

۳شب و ۴ روز 🌑🌕

ویژه ۲۱ دی📆📆📆

با پرواز قشم ایر ✈️✈️

⭐️⭐️⭐️⭐️
۳*monarch va malkoc ……………………….. 1450
۳* rouge noire …………………………. 1530
۳*efes taxim ………………………….. 1580
۳*arach taxim ……………………. 1580
۳* montagna hera………………………. 1640
۳*monopol va bristol taxim…………… 1620

⭐️⭐️⭐️⭐️
۴*ottoman city ……………………………… 1640
۴* molton beyoglu taxim ………………………… 1750
۴*white monarchVA va cumbali plaza …………………. 1700
۴* trass taxim va pera rose…………………………………. 1770
۴* napolyon taxim ……………………….. 1700
۴*yuksel ……………………….1680
۴*beyzas suit TAXIM ……………………………… 1780
۴*the tango sisli…………….. 1740

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
۵*green park merter………………………… 1890
۵*dedeman………….. 2100
۵*ramada plaza testilkent…………………….. 1950
۵*holiday inn topkapi va crown plaza …………………..2080
۵*mercure bomonti ……………………. 2270
۵*celal aga………………………… 2220
۵*titanic bussines………………………………… 2040

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای