ور ۴ روزه استانبول ۱۴و۱۵ دسامبرصبح به شب اطلس
۳* yuvam 1740
۳* monarch va malkoc 1750
۳* maral va gorur 1780
۳*birol va neva taxim 1820
۳*efes va arach taxim 1880
۳*monopol va bristol taxim 1910
۴*ottoman city 1880
۴* molton beyoglu taxim 2020
۴*white monarchVA 1920
۴*pera rose 1950
۴*trass taxim va napolyon taxim 2010
۴*yuksel 1920
۴*beyzas suit TAXIM 2010
۴*kervansaray 2060
۴*the tango sisli 1980
۴*city center taxim 2170
۴*the biancho pera 2090
۴* park by clover taxim 2160
۴*cartoon taxim va grand halic 2290
۴* feronya taxim 2090
۴*taxim town va taxim expres 2070
۴* dora va icon 2060
۴* nova plaza va nova plaza park 2120
۴*riva va berjer va troya taxim 2300
۴*sv bussiness taxim 2430
۴* konak taxim va lion taxim 2310
۴*innpera taxim 2450
۴*taxim gunen 2660
۴*green park taxim 2300
۴*elite prestige 2480
۴*avantgarde va oztanic taxim 2290
۴*golden age va metropolitan 2350
۴*nippon taxim 2470
۵*mercure airport 2190
۵*palazo donizetti 2580
۵*grand makel 2110
۵*naz city taxim 2470
۵*biz cevahir 2410
۵*hurry in merter 2540
۵*ramada merter 2200
۵*hilton bomonti 3110
۵*radisson blu sisli 2950
۵*dbl tree hilton piyalepasa 2580
۵*green park merter 2180
۵*dedeman 2290
۵*ramada plaza testilkent 2200
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 2340
۵*mercure bomonti 2590
۵*point taxim 2890
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۲۳۸۰
۵*titanic bussines 2330
۵*grand cevahir 2510
۵*surmeli 2300
۵*titanic downtown 2410
۵*elite world & point barbarous 2780
۵*FRASER PALACE ANTHILL 2540

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای