ور 4 روزه استانبول 14و15 دسامبرصبح به شب اطلس
3* yuvam 1740
3* monarch va malkoc 1750
3* maral va gorur 1780
3*birol va neva taxim 1820
3*efes va arach taxim 1880
3*monopol va bristol taxim 1910
4*ottoman city 1880
4* molton beyoglu taxim 2020
4*white monarchVA 1920
4*pera rose 1950
4*trass taxim va napolyon taxim 2010
4*yuksel 1920
4*beyzas suit TAXIM 2010
4*kervansaray 2060
4*the tango sisli 1980
4*city center taxim 2170
4*the biancho pera 2090
4* park by clover taxim 2160
4*cartoon taxim va grand halic 2290
4* feronya taxim 2090
4*taxim town va taxim expres 2070
4* dora va icon 2060
4* nova plaza va nova plaza park 2120
4*riva va berjer va troya taxim 2300
4*sv bussiness taxim 2430
4* konak taxim va lion taxim 2310
4*innpera taxim 2450
4*taxim gunen 2660
4*green park taxim 2300
4*elite prestige 2480
4*avantgarde va oztanic taxim 2290
4*golden age va metropolitan 2350
4*nippon taxim 2470
5*mercure airport 2190
5*palazo donizetti 2580
5*grand makel 2110
5*naz city taxim 2470
5*biz cevahir 2410
5*hurry in merter 2540
5*ramada merter 2200
5*hilton bomonti 3110
5*radisson blu sisli 2950
5*dbl tree hilton piyalepasa 2580
5*green park merter 2180
5*dedeman 2290
5*ramada plaza testilkent 2200
5*holiday inn topkapi va crown plaza 2340
5*mercure bomonti 2590
5*point taxim 2890
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 2380
5*titanic bussines 2330
5*grand cevahir 2510
5*surmeli 2300
5*titanic downtown 2410
5*elite world & point barbarous 2780
5*FRASER PALACE ANTHILL 2540

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای