تور تفلیس ۲۷ آذر ۱۳۹۷

///تور تفلیس ۲۷ آذر ۱۳۹۷

تور تفلیس ۲۷ آذر ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۹/۲۴ ۱۱:۵۶:۳۵۲۴ آذر ۱۳۹۷|تهران به تفلیس|

🇬🇪 تور #تفلیس

#آفر فوق العاده

📣 ۲۷ آذر ۳ شب

✈️ پرواز قشم ایر

Hotel 3⭐️

EURASIA 1.490.000
KAVELA 1.530.000

Hotel 4⭐️

GRAND GMP 1.790.000
GREMI 1.920.000
GNG 2.140.000
TOSCANO 2,220,000
COLOMBI / PRIMAVERA 2.330.000
RAMADA / AMERI 3.190.000

HOTEL 5⭐️

RADISSON 5.070.000
BILTMORE 5.180