🇬🇪 تور تفلیس

📌 آفر فوق العاده

❄️ ۱۸ دی ۳ شب

✈️ پرواز قشم ایر

Hotel 3⭐️

۲۰۰۵ / LIKE 1.400.000
EURASIA 1.420.000
DEJAVU / ELLEGANCE 1.470.000
LEGRAND 1.570.000

Hotel 4⭐️

COLOMBI / PRIMAVERA 1.660.000
GNG 1.700.000
TOSCANO 1.760.000
VILTON / GOLDEN PALACE 1.780.000
GREEN QUEEN / LPLAZA 1.940.000
RAMADA 2.320.000
AMERI 2.380.000
AMBASSADORI HIS 2.690.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای