تور کیش ۷ دی ۱۳۹۷

تور کیش ۷ دی ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۱۰/۳ ۱۰:۵۰:۴۸۳ دی ۱۳۹۷|شیراز به کیش, شیراز به مشهد|

🧿نرخ تور کیش شکسته شد🧿

🦠هتلهای لوکس🦠

💠 💠 💠 💠 💠

⬅️حرکت ۷ دی

☄️ صدف ۴ تاپ🌟: ۹۵۰

☄ مریم ۴ تاپ 🌟: ۹۵۰

☄️ کوروش ۵🌟: ۹۷۰

☄️ شایگان ۵🌟: ۹۹۰

☄️ ویدا ۵🌟: ۱۰۶۰

☄ مارینا ۵ 🌟: ۱۵۹۰

🔥خدمات: استقبال٬ صبحانه، گشت جزیره