آمار پرواز #دبی ایران ایر

شنبه-یکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

⏰ رفت ۰۷:۰۰ (IR 658) برگشت ۲۱:۱۰ (IR 659)

✈️۲۹DEC-29DEC—1.450.000🔻
✈️۲۹DEC-30DEC—1.450.000🔻
✈️۲۹DEC-01JAN—1.450.000 🔻
✈️۲۹DEC-02JAN—1.450.000 🔻
✈️۲۹DEC-05JAN—1.450.000 🔻

✈️۳۰DEC-30DEC—1.550.000
✈️۳۰DEC-01JAN—1.550.000
✈️۳۰DEC-02JAN—1.550.000
✈️۳۰DEC-05JAN—1.550.000
✈️۳۰DEC-06JAN—1.550.000

✈️۰۱JAN-01JAN—1.550.000
✈️۰۱JAN-02JAN—1.550.000
✈️۰۱JAN-05JAN—1.550.000
✈️۰۱JAN-06JAN—1.550.000
✈️۰۱JAN-08JAN—1.550.000

✈️۰۲JAN-02JAN—1.620.000
✈️۰۲JAN-05JAN—1.620.000
✈️۰۲JAN-06JAN—1.620.000
✈️۰۲JAN-08JAN—1.620.000
✈️۰۲JAN-09JAN—1.620.000

✈️۰۵JAN-05JAN—1.750.000
✈️۰۵JAN-06JAN—1.750.000
✈️۰۵JAN-08JAN—1.750.000
✈️۰۵JAN-09JAN—1.750.000
✈️۰۵JAN-12JAN—1.750.000

✈️۰۶JAN-06JAN—1.690.000
✈️۰۶JAN-08JAN—1.690.000
✈️۰۶JAN-09JAN—1.690.000
✈️۰۶JAN-12JAN—1.690.000
✈️۰۶JAN-13JAN—1.690.000

✈️۰۸JAN-08JAN—1.590.000
✈️۰۸JAN-09JAN—1.590.000
✈️۰۸JAN-12JAN—1.590.000
✈️۰۸JAN-13JAN—1.590.000
✈️۰۸JAN-15JAN—1.590.000

✈️۰۹JAN-09JAN—1.720.000
✈️۰۹JAN-12JAN—1.720.000
✈️۰۹JNA-13JAN—1.720.000
✈️۰۹JAN-15JAN—1.720.000
✈️۰۹JAN-16JAN—1.720.000

✈️۱۲JAN-12JAN—1.590.000
✈️۱۲JAN-13JAN—1.590.000
✈️۱۲JAN-15JAN—1.590.000
✈️۱۲JAN-16JAN—1.590.000
✈️۱۲JAN-19JAN—1.590.000

✈️۱۳JAN-13JAN—1.530.000
✈️۱۳JAN-15JAN—1.530.000
✈️۱۳JAN-16JAN—1.530.000
✈️۱۳JAN-19JAN—1.530.000
✈️۱۳JAN-20JAN—1.530.000

✈️۱۵JAN-15JAN—1.850.000
✈️۱۵JAN-16JAN—1.850.000
✈️۱۵JAN-19JAN—1.850.000
✈️۱۵JAN-20JAN—1.850.000
✈️۱۵JAN-22JAN—1.850.000

✈️۱۶JAN-16JAN—1.850.000
✈️۱۶JAN-19JAN—1.850.000
✈️۱۶JAN-20JAN—1.850.000
✈️۱۶JAN-22JAN—1.850.000
✈️۱۶JAN-23JAN—1.850.000

✈️۱۹JAN-19JAN—1.530.000
✈️۱۹JAN-20JAN—1.530.000
✈️۱۹JAN-22JAN—1.530.000
✈️۱۹JAN-23JAN—1.530.000
✈️۱۹JAN-26JAN—1.530.000

✈️۲۰JAN-20JAN—1.530.000
✈️۲۰JAN-22JAN—1.530.000
✈️۲۰JAN-23JAN—1.530.000
✈️۲۰JAN-26JAN—1.530.000
✈️۲۰JAN-27JAN—1.530.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای