🇸🇬#سنگاپور 🇸🇬

11:00
🔷قطر ایر ویز

💜25 – 30 DEC … 9.250.000
💜26 – 31 DEC … 9.950.000
💜27 – 01 DEC … 12.870.000
💜28 – 02 DEC … 12.640.000
💜29 – 03 DEC … 13.060.000
💜30 – 04 DEC … 12.880.000
💜31 – 05 JAN … 12.510.000
💜01 – 06 JAN … 11.750.000
💜02 – 07 JAN … 12.080.000
💜03 – 08 JAN … 10.320.000
💜04 – 09 JAN … 10.000.000
💜05 – 10 JAN … 11.580.000

🔷امارات

♥️25 – 30 DEC … 11.260.000
♥️26 – 31 DEC … 13.260.000
♥️27 – 01 DEC … 11.650.000
♥️28 – 02 DEC … 11.740.000
♥️29 – 03 DEC … 11.960.000
♥️30 – 04 DEC … 12.310.000
♥️31 – 05 JAN … 13.260.000
♥️01 – 06 JAN … 12.290.000
♥️02 – 07 JAN … 14.260.000
♥️03 – 08 JAN … 8.190.000
♥️04 – 09 JAN … 8.100.000
♥️05 – 10 JAN … 8.110.000

🔷عمان

💛25 – 30 DEC … 7.390.000
💛27 – 01 DEC … 7.690.000
💛28 – 02 DEC … 8.520.000
💛29 – 03 DEC … 11.490.000
💛30 – 04 DEC … 7.470.000
💛31 – 05 JAN … 11.200.000
💛01 – 06 JAN … 7.690.000
💛02 – 07 JAN … 6.170.000
💛04 – 09 JAN … 8.580.000
💛05 – 10 JAN … 6.170.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای