🇸🇬#سنگاپور 🇸🇬

۱۱:۰۰
🔷قطر ایر ویز

💜۲۵ – ۳۰ DEC … ۹.۲۵۰.۰۰۰
💜۲۶ – ۳۱ DEC … 9.950.000
💜۲۷ – ۰۱ DEC … 12.870.000
💜۲۸ – ۰۲ DEC … 12.640.000
💜۲۹ – ۰۳ DEC … 13.060.000
💜۳۰ – ۰۴ DEC … 12.880.000
💜۳۱ – ۰۵ JAN … 12.510.000
💜۰۱ – ۰۶ JAN … 11.750.000
💜۰۲ – ۰۷ JAN … 12.080.000
💜۰۳ – ۰۸ JAN … 10.320.000
💜۰۴ – ۰۹ JAN … 10.000.000
💜۰۵ – ۱۰ JAN … 11.580.000

🔷امارات

♥️۲۵ – ۳۰ DEC … ۱۱.۲۶۰.۰۰۰
♥️۲۶ – ۳۱ DEC … 13.260.000
♥️۲۷ – ۰۱ DEC … 11.650.000
♥️۲۸ – ۰۲ DEC … 11.740.000
♥️۲۹ – ۰۳ DEC … 11.960.000
♥️۳۰ – ۰۴ DEC … 12.310.000
♥️۳۱ – ۰۵ JAN … 13.260.000
♥️۰۱ – ۰۶ JAN … 12.290.000
♥️۰۲ – ۰۷ JAN … 14.260.000
♥️۰۳ – ۰۸ JAN … 8.190.000
♥️۰۴ – ۰۹ JAN … 8.100.000
♥️۰۵ – ۱۰ JAN … 8.110.000

🔷عمان

💛۲۵ – ۳۰ DEC … ۷.۳۹۰.۰۰۰
💛۲۷ – ۰۱ DEC … 7.690.000
💛۲۸ – ۰۲ DEC … 8.520.000
💛۲۹ – ۰۳ DEC … 11.490.000
💛۳۰ – ۰۴ DEC … 7.470.000
💛۳۱ – ۰۵ JAN … 11.200.000
💛۰۱ – ۰۶ JAN … 7.690.000
💛۰۲ – ۰۷ JAN … 6.170.000
💛۰۴ – ۰۹ JAN … 8.580.000
💛۰۵ – ۱۰ JAN … 6.170.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای