آمار پرواز دبی ایران ایر

شنبه-یکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

🕐 👈ساعت رفت : 07:00
🕐 👈ساعت برگشت : 21:10

✈️22DEC-23DEC—1.600.000
✈️22DEC-25DEC—1.490.000(NET)
✈️22DEC-26DEC—1.600.000
✈️22DEC-29DEC—1.600.000

✈️23DEC-25DEC—1.590.000
✈️23DEC-26DEC—1.590.000
✈️23DEC-29DEC—1.590.000
✈️23DEC-30DEC—1.590.000

✈️25DEC-26DEC—1.490.000
✈️25DEC-29DEC—1.490.000
✈️25DEC-30DEC—1.490.000
✈️25DEC-01JAN—1.490.000🎄🎄🎄

✈️26DEC-29DEC—1.490.000
✈️26DEC-30DEC—1.490.000
✈️26DEC-01JAN—1.490.000🎄🎄🎄
✈️26DEC-02JAN—1.490.000🎄🎄🎄

✈️29DEC-30DEC—1.590.000
✈️29DEC-01JAN—1.410.000🎄🎄🎄(NET)
✈️29DEC-02JAN—1.590.000🎄🎄🎄
✈️29DEC-05JAN—1.590.000🎄🎄🎄

✈️30DEC-01JAN—1.590.000🎄🎄🎄
✈️30DEC-02JAN—1.410.000🎄🎄🎄(NET)
✈️30DEC-05JAN—1.590.000🎄🎄🎄
✈️30DEC-06JAN—1.590.000🎄🎄🎄

✈️01JAN-02JAN—1.430.000
✈️01JAN-05JAN—1.350.000(NET)
✈️01JAN-06JAN—1.430.000
✈️01JAN-08JAN—1.430.000

✈️02JAN-05JAN—1.430.000
✈️02JAN-06JAN—1.350.000(NET)
✈️02JAN-08JAN—1.430.000
✈️02JAN-09JAN—1.430.000

✈️05JAN-06JAN—1.590.000
✈️05JAN-08JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️05JAN-09JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️05JAN-12JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️

✈️06JAN-08JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️06JAN-09JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️06JAN-12JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️06JAN-13JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️

✈️08JAN-09JAN—1.530.000
✈️08JAN-12JAN—1.530.000
✈️08JAN-13JAN—1.530.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️08JAN-15JAN—1.530.000🏆🏆🏆⚽️⚽️

✈️09JAN-12JAN—1.530.000
✈️09JNA-13JAN—1.530.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️09JAN-15JAN—1.530.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️09JAN-16JAN—1.530.000🏆🏆🏆⚽️⚽️

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای