آمار پرواز دبی ایران ایر

شنبه-یکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

🕐 👈ساعت رفت : ۰۷:۰۰
🕐 👈ساعت برگشت : ۲۱:۱۰

✈️۲۲DEC-23DEC—1.600.000
✈️۲۲DEC-25DEC—1.490.000(NET)
✈️۲۲DEC-26DEC—1.600.000
✈️۲۲DEC-29DEC—1.600.000

✈️۲۳DEC-25DEC—1.590.000
✈️۲۳DEC-26DEC—1.590.000
✈️۲۳DEC-29DEC—1.590.000
✈️۲۳DEC-30DEC—1.590.000

✈️۲۵DEC-26DEC—1.490.000
✈️۲۵DEC-29DEC—1.490.000
✈️۲۵DEC-30DEC—1.490.000
✈️۲۵DEC-01JAN—1.490.000🎄🎄🎄

✈️۲۶DEC-29DEC—1.490.000
✈️۲۶DEC-30DEC—1.490.000
✈️۲۶DEC-01JAN—1.490.000🎄🎄🎄
✈️۲۶DEC-02JAN—1.490.000🎄🎄🎄

✈️۲۹DEC-30DEC—1.590.000
✈️۲۹DEC-01JAN—1.410.000🎄🎄🎄(NET)
✈️۲۹DEC-02JAN—1.590.000🎄🎄🎄
✈️۲۹DEC-05JAN—1.590.000🎄🎄🎄

✈️۳۰DEC-01JAN—1.590.000🎄🎄🎄
✈️۳۰DEC-02JAN—1.410.000🎄🎄🎄(NET)
✈️۳۰DEC-05JAN—1.590.000🎄🎄🎄
✈️۳۰DEC-06JAN—1.590.000🎄🎄🎄

✈️۰۱JAN-02JAN—1.430.000
✈️۰۱JAN-05JAN—1.350.000(NET)
✈️۰۱JAN-06JAN—1.430.000
✈️۰۱JAN-08JAN—1.430.000

✈️۰۲JAN-05JAN—1.430.000
✈️۰۲JAN-06JAN—1.350.000(NET)
✈️۰۲JAN-08JAN—1.430.000
✈️۰۲JAN-09JAN—1.430.000

✈️۰۵JAN-06JAN—1.590.000
✈️۰۵JAN-08JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️۰۵JAN-09JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️۰۵JAN-12JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️

✈️۰۶JAN-08JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️۰۶JAN-09JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️۰۶JAN-12JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️۰۶JAN-13JAN—1.590.000🏆🏆🏆⚽️⚽️

✈️۰۸JAN-09JAN—1.530.000
✈️۰۸JAN-12JAN—1.530.000
✈️۰۸JAN-13JAN—1.530.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️۰۸JAN-15JAN—1.530.000🏆🏆🏆⚽️⚽️

✈️۰۹JAN-12JAN—1.530.000
✈️۰۹JNA-13JAN—1.530.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️۰۹JAN-15JAN—1.530.000🏆🏆🏆⚽️⚽️
✈️۰۹JAN-16JAN—1.530.000🏆🏆🏆⚽️⚽️

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای