💎💎💎پرشین فلای💎💎💎

🍂❄️ لود استانبول ⭐️ پرواز ایران ایر⭐️

✈️ رفت
یکشنبه ۲۳:۰۰ (IR 771)
دوشنبه ۰۵:۴۵ (IR 719)
چهارشنبه ۰۵:۴۵ (IR 719)
پنجشنبه ۲۳:۲۰ (IR 771)
✈️ برگشت
جمعه ۰۳:۳۰ (IR 770)
دوشنبه ۰۹:۵۰ (IR 718)
دوشنبه ۰۳:۰۵ (IR 770)
چهارشنبه ۰۹:۵۰ (IR 718)

▶️IKA-IST
۲۶ DEC 990 05:50
۲۷ DEC 850 23:20
۳۱ DEC 1050 06:30 SABIHA
۰۲ JAN 750 05:50
۰۳ JAN 750 23:20
۰۶ JAN 790 23:00
۰۷ JAN 790 05:50
۰۹ JAN 790 05:50
۱۰ JAN 790 23:20

◀️IST-IKA
۲۴ DEC 850 19:05
۲۶ DEC 790 09:55
۲۸ DEC 1290 03:30
۳۱ DEC 950 10:50 SABIHA
۰۲ JAN 950 09:55
۰۴ JAN 1150 03:30
۰۷ JAN 850 03:05
۰۷ JAN 850 09:50
۰۹ JAN 850 09:50
۱۱ JAN 850 03:30

↔️IKA-IST-IKA
۱.۶۹۰.۰۰۰
↔️🎁🎅🏻🎄TKT CHRISTMAS🎄🎅🏻🎁
۲.۰۹۰.۰۰۰
🎁 پرشبن فلای 🎁

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای