💎💎💎پرشین فلای💎💎💎

🍂❄️ لود استانبول ⭐️ پرواز ایران ایر⭐️

✈️ رفت
یکشنبه 23:00 (IR 771)
دوشنبه 05:45 (IR 719)
چهارشنبه 05:45 (IR 719)
پنجشنبه 23:20 (IR 771)
✈️ برگشت
جمعه 03:30 (IR 770)
دوشنبه 09:50 (IR 718)
دوشنبه 03:05 (IR 770)
چهارشنبه 09:50 (IR 718)

▶️IKA-IST
26 DEC 990 05:50
27 DEC 850 23:20
31 DEC 1050 06:30 SABIHA
02 JAN 750 05:50
03 JAN 750 23:20
06 JAN 790 23:00
07 JAN 790 05:50
09 JAN 790 05:50
10 JAN 790 23:20

◀️IST-IKA
24 DEC 850 19:05
26 DEC 790 09:55
28 DEC 1290 03:30
31 DEC 950 10:50 SABIHA
02 JAN 950 09:55
04 JAN 1150 03:30
07 JAN 850 03:05
07 JAN 850 09:50
09 JAN 850 09:50
11 JAN 850 03:30

↔️IKA-IST-IKA
1.690.000
↔️🎁🎅🏻🎄TKT CHRISTMAS🎄🎅🏻🎁
2.090.000
🎁 پرشبن فلای 🎁

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای