یروان – پوینت ماهان
W51150 شماره پرواز رفت
W51151 شماره پرواز برگشت

❇️۰۷ TO 11 (4N) DEC === 1.732🕐۱۲:۳۰ BE 15:45

۱۱ TO 14 (3N) DEC === 1.732🕐۱۲:۳۰ BE 15:45
۱۲ TO 16 (4N) DEC === 1.963🕐۰۸:۰۰ BE 15:45
۱۴ TO 18 (4N) DEC === 1.732🕐۱۲:۳۰ BE 15:45
۱۶ TO 19 (3N) DEC === 1.732🕐۱۲:۳۰ BE 11:15
۱۸ TO 21 (3N) DEC === 1.732🕐۱۲:۳۰ BE 15:45
۱۹ TO 23 (4N) DEC === 1.732🕐۰۸:۰۰ BE 15:45
۲۱ TO 25 (5N) DEC === 1.732🕐۱۲:۳۰ BE 15:45

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای