یروان – پوینت ماهان
W51150 شماره پرواز رفت
W51151 شماره پرواز برگشت

❇️07 TO 11 (4N) DEC === 1.732🕐12:30 BE 15:45

11 TO 14 (3N) DEC === 1.732🕐12:30 BE 15:45
12 TO 16 (4N) DEC === 1.963🕐08:00 BE 15:45
14 TO 18 (4N) DEC === 1.732🕐12:30 BE 15:45
16 TO 19 (3N) DEC === 1.732🕐12:30 BE 11:15
18 TO 21 (3N) DEC === 1.732🕐12:30 BE 15:45
19 TO 23 (4N) DEC === 1.732🕐08:00 BE 15:45
21 TO 25 (5N) DEC === 1.732🕐12:30 BE 15:45

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای