نرخ تفلیس با پرواز تابان

دوشنبه،جمعه رفت ۱۷:۰۰ و برگشت ۲۰:۰۰
سه شنبه،پنجشنبه رفت ۱۷:۴۰ و برگشت ۲۰:۴۰

✈️۰۷-۱۱ DEC 👉۱۲۹۰ … ۴ shab
✈️۱۱-۱۴ DEC 👉۱۳۹۰ … ۳ shab
✈️۱۳-۱۷ DEC 👉۱۴۹۰ … ۴ shab
✈️۱۴-۱۸ DEC 👉۱۴۵۰ … ۴ shab
✈️۱۷-۲۰ DEC 👉۱۴۹۰ … ۳ shab
✈️۱۸-۲۱ DEC 👉۱۴۹۰ … ۳ shab
✈️۲۰-۲۴ DEC 👉۱۴۹۰ … ۴ shab
✈️۲۱-۲۵ DEC 👉۱۴۹۰ … ۴ shab

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای