DXB🇰🇼DXB 🇰🇼DXB🇰🇼DXB🇰🇼 ✈️✈️دبی-چارتر-ايران اير✈️✈️

🌸 DEC

✈️ 16-19 🇰🇼🇰🇼 1410
✈️ 18-22 🇰🇼🇰🇼 1440
✈️ 19-22 🇰🇼🇰🇼 1530
✈️ 22-25 🇰🇼🇰🇼 1410
✈️ 23-26 🇰🇼🇰🇼 1410
✈️ 25-29 🇰🇼🇰🇼 1430
✈️ 26-29 🇰🇼🇰🇼 1430
✈️ 29-01 🇰🇼🇰🇼 1950
✈️ 30-02 🇰🇼🇰🇼 1950

🌸JAN

✈️ 01-05 🇰🇼🇰🇼 1430
✈️ 02-06 🇰🇼🇰🇼 1430
✈️ 05-08 🇰🇼🇰🇼 1500
✈️ 06-09 🇰🇼🇰🇼 1440
✈️ 08-12 🇰🇼🇰🇼 1470
✈️ 09-12 🇰🇼🇰🇼 1440

⏰⏰ پرواز صبح به شب ايران اير

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای