DXB🇰🇼DXB 🇰🇼DXB🇰🇼DXB🇰🇼 ✈️✈️دبی-چارتر-ایران ایر✈️✈️

🌸 DEC

✈️ ۱۶-۱۹ 🇰🇼🇰🇼 ۱۴۱۰
✈️ ۱۸-۲۲ 🇰🇼🇰🇼 ۱۴۴۰
✈️ ۱۹-۲۲ 🇰🇼🇰🇼 ۱۵۳۰
✈️ ۲۲-۲۵ 🇰🇼🇰🇼 ۱۴۱۰
✈️ ۲۳-۲۶ 🇰🇼🇰🇼 ۱۴۱۰
✈️ ۲۵-۲۹ 🇰🇼🇰🇼 ۱۴۳۰
✈️ ۲۶-۲۹ 🇰🇼🇰🇼 ۱۴۳۰
✈️ ۲۹-۰۱ 🇰🇼🇰🇼 ۱۹۵۰
✈️ ۳۰-۰۲ 🇰🇼🇰🇼 ۱۹۵۰

🌸JAN

✈️ ۰۱-۰۵ 🇰🇼🇰🇼 ۱۴۳۰
✈️ ۰۲-۰۶ 🇰🇼🇰🇼 ۱۴۳۰
✈️ ۰۵-۰۸ 🇰🇼🇰🇼 ۱۵۰۰
✈️ ۰۶-۰۹ 🇰🇼🇰🇼 ۱۴۴۰
✈️ ۰۸-۱۲ 🇰🇼🇰🇼 ۱۴۷۰
✈️ ۰۹-۱۲ 🇰🇼🇰🇼 ۱۴۴۰

⏰⏰ پرواز صبح به شب ایران ایر

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای