🇮🇳 #آمار_پروازی #دهلی #ماهان_ایر 🇮🇳

🛫۱۹:۵۰
🛬۰۲:۴۰

💥۰۴ – ۱۲ JAN ….. 2550
💥۰۵ – ۱۳ JAN ….. 2550
💥۰۸ – ۱۶ JAN ….. 3470
💥۱۱ – ۱۹ JAN ….. 2550
💥۱۲ – ۲۰ JAN ….. 2550
💥۱۵ – ۲۳ JAN ….. 2550
💥۱۹ – ۲۷ JAN ….. 2550
💥۲۵ – ۰۲ FEB ….. 2550
💥۲۹ – ۰۶ FEB ….. 2550
💥۰۱ – ۰۹ FEB ….. 2550
💥۰۵ – ۱۳ FEB ….. 2550
💥۰۸ – ۱۶ FEB ….. 2900
💥۰۹ – ۱۷ FEB ….. 2550
💥۱۲ – ۲۰ FEB ….. 2550
💥۱۵ – ۲۳ FEB ….. 2550
💥۱۶ – ۲۴ FEB ….. 2550
💥۱۹ – ۲۷ FEB ….. 2550

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای