پرواز معراج به مقصد استانبول

یکشنبه و جمعه
( ساعت رفت 20:15 برگشت 23:55 )

دوشنبه و چهارشنبه
( ساعت رفت 13:55 برگشت 17:50 )

✅ 2% کمیسیون ویژه ✅
ONE WAY
🔷 IKA – IST 02 JAN ==> 690
🔷 IKA – IST 04 JAN ==> 595

🔷 IST – IKA 02 JAN ==> 1150 4PAX
🔷 IST – IKA 04 JAN ==> 1220 4PAX

🔵02-07 DEC ==> 1.650 6pax
sob be shab 🔺🔺 05:50 be 18:00

🔴 02-06 JAN ==> 1.600 6pax
🔵 02-07 JAN ==> 1.600 5pax
⚫️ 02-09 JAN ==> 1.600 4pax

🔴 04-07 JAN ==> 1.450
🔵 04-09 JAN ==> 1.500
⚫️ 04-11 JAN ==> 1.600

🔴 06-09 JAN ==> 1.470
🔵 06-11 JAN ==> 1.600
⚫️ 06-13 JAN ==> 1.600
🔴 06-14 JAN ==> 1.550
🔵 06-16 JAN ==> 1.600

🔴 07-11 JAN ==> 1.750
🔵 07-13 JAN ==> 1.600
⚫️ 07-14 JAN ==> 1.550

🔴 09-13 JAN ==> 1.600
🔵 09-14 JAN ==> 1.550
🔵 09-16 JAN ==> 1.550

🔴 11-14 JAN ==> 1.500
🔵 11-16 JAN ==> 1.500

👶🏻INF « 150 Toman 👶🏻

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای