پرواز معراج به مقصد استانبول

یکشنبه و جمعه
( ساعت رفت ۲۰:۱۵ برگشت ۲۳:۵۵ )

دوشنبه و چهارشنبه
( ساعت رفت ۱۳:۵۵ برگشت ۱۷:۵۰ )

✅ ۲% کمیسیون ویژه ✅
ONE WAY
🔷 IKA – IST 02 JAN ==> 690
🔷 IKA – IST 04 JAN ==> 595

🔷 IST – IKA 02 JAN ==> 1150 4PAX
🔷 IST – IKA 04 JAN ==> 1220 4PAX

🔵۰۲-۰۷ DEC ==> 1.650 6pax
sob be shab 🔺🔺 ۰۵:۵۰ be 18:00

🔴 ۰۲-۰۶ JAN ==> 1.600 6pax
🔵 ۰۲-۰۷ JAN ==> 1.600 5pax
⚫️ ۰۲-۰۹ JAN ==> 1.600 4pax

🔴 ۰۴-۰۷ JAN ==> 1.450
🔵 ۰۴-۰۹ JAN ==> 1.500
⚫️ ۰۴-۱۱ JAN ==> 1.600

🔴 ۰۶-۰۹ JAN ==> 1.470
🔵 ۰۶-۱۱ JAN ==> 1.600
⚫️ ۰۶-۱۳ JAN ==> 1.600
🔴 ۰۶-۱۴ JAN ==> 1.550
🔵 ۰۶-۱۶ JAN ==> 1.600

🔴 ۰۷-۱۱ JAN ==> 1.750
🔵 ۰۷-۱۳ JAN ==> 1.600
⚫️ ۰۷-۱۴ JAN ==> 1.550

🔴 ۰۹-۱۳ JAN ==> 1.600
🔵 ۰۹-۱۴ JAN ==> 1.550
🔵 ۰۹-۱۶ JAN ==> 1.550

🔴 ۱۱-۱۴ JAN ==> 1.500
🔵 ۱۱-۱۶ JAN ==> 1.500

👶🏻INF « ۱۵۰ Toman 👶🏻

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای