#پوکت #عمان ایر
روزهای رفت : دوشنبه – چهارشنبه – جمعه
روزهای برگشت : هر روز هفته
نرخ پایه بلیط = 5/000/000 تومان

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای